Anunt Angajari

ACADEMIA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE „Gheorghe Ionescu Siseşti”

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE  AGRICOLĂ SIMNIC

 CIF RO3078896, Craiova, str. Sos. Balcesti nr. 54, jud. Dolj,

Tel.+40-(0)251-417534. Fax.+40-(0)251-417534, E-mail: scda­_simnic@yahoo.com 

 

A N U N Ţ

 

    Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de secretar ştiinţific: 1.

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile generale pentru ocuparea postului:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost candamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

— studii superioare de lungă durată de specialitate (agricultură);

atestat ştiinţific, minimum CS III;

activitate de cercetare: programe, proiecte, lucrări ştiinţifice;

sa nu fie, personal ori soţul/soţia, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, acţionari sau asocialţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu care unitatea se află în relaţii comerciale directe.

să nu fie membru în consiliul de administraţie al instituţiilor publice sau să participe la societăţi comerciale cu care unitatea întreţine relaţii economice;

— competenţă managerială, decizională şi profesională;

— dinamism, adaptabilitate, eficienţă şi capacitate de gestionare a resurselor alocate.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere adresată directorului S.C.D.A. Şimnic-Craiova;

b) copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) înscris eliberat de ONRC sau o declaraţie pe propria răspundere că nu este, personal ori soţul/soţia, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, acţionari sau asocialţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu care unitatea se află în relaţii comerciale directe;

g) o declaraţie pe propria răspundere că nu este membru în consiliul de administraţie al altei instituţii publice şi că nu participăla societăţi comerciale cu care unitatea întreţine relaţii economice;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae (semnat şi datat);

j) lista lucrărilor ştiinţifice publicate (semnată şi datată).

În cazul în care candidatul depune declaraţiile pe proprie răspundere prevăzute la literele e) – f), în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu înscrisurile solicitate în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

La depunerea dosarului de concurs candidaţii vor prezenta şi în original documentele solicitate, în vederea verificării conformităţii cu copiile.

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.

Calendar desfăşurare concurs:

1. Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs 25 aprilie 2016 ora 15.00;

2. Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

27 aprilie 2016: selecţie dosare;

13 mai 2016 ora 10.30: proba scrisă;

13 mai 2016, ora 12.30: proba interviu.

- termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare proba:

27 aprilie 2016 ora 15.00: selecţie dosare;

16 mai 2016 ora 08.00: proba scrisă + interviu;

- termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor:

28 aprilie 2016 ora 12.00 – depunere contestaţii; ora 14.00 - afişare rezultat selecţie dosare;

17 mai 2016 ora 12.00 – depunere contestaţii; ora 15.00 - afişare rezultat: proba scrisă + interviu;

- termenul in care se afiseaza rezultatele finale: 17 mai ora 15.30.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la telefon 0251.417534.

Concursul se va desfăşura în ziua de 13 mai 2016 în Sala de Consiliu de la sediul unităţii, conform calendarului de mai sus.

 

DIRECTOR,

Prof. univ. dr. GĂVAN Constantin

Comments